Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenement: “Walk & Sûn ” welke georganiseerd wordt door Stichting IJlst 750

1.2 Organisator: Stichting IJlst 750 gevestigd te IJlst waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

 

  1. Deelname

2.1 Deelname aan het Evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld van het Evenement volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.

2.3 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.

2.4 Het is de Deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Bij het overdragen van de inschrijving zijn de algemene voorwaarden overigens direct van toepassing op de nieuwe Deelnemer.

2.5 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

 

  1. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.2 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.4 Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.5 De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

  1. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

  1. Persoonsgegevens

5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer ten alle tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail, waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.