Jaarverslag 2015

Begin november bleek IJlst plots overspoeld te zijn door muizen. Zelfs de TV deed verslag. De muizen waren zeer gewild en staan in menig woonkamer. Kerst Koopman was o.a. verantwoordelijk voor deze ludieke actie die aandacht vroeg voor het theaterstuk “it Fabryk”.

 

foto 2 groep1-2 van basisschool de kogge uit IJlst bij de muizen

Theater

Vooral onze werkgroep Evenementen heeft, naast spelers en begeleiders, weer veel inspanningen geleverd om het spektakelstuk “it Fabryk“ vorm te geven. Het stuk werd opgevoerd op twee locaties: voormalig pand Visser en in de Wettersnijer (voorheen fabriek van Nooitgedagt). In een lange stoet liep men onder begeleiding van vele vrijwilligers heen en weer tussen beide locaties. Het stuk ging over de oude fabriek in IJlst en werd weer geregisseerd door Ypy Zysling. Namen als Theun Plantinga, Gerrit Haaksma, Folkert Sijbrandij schitterden als nooit tevoren. Sytse Broersma zorgde wederom voor prachtige muziek. Daarnaast deden vele “muizen” en volwassen amateurs mee aan het stuk. Zij lieten na de theaterlessen zien waar toe ze in staat waren. De mix van professionals en amateurs werkte uitstekend. Vele vrijwilligers waren bij de voorbereiding en tijdens de uitvoeringen druk in de weer. De mooie beloning was dan ook dat alle vijf voorstellingen uitverkocht waren. Vele reacties waren erg enthousiast. Herkenning en bewondering werden tijdens de sfeervolle en gezellige na-zit in pand Visser uitgewisseld.

itF3

Niet alle kosten konden gedekt worden door de entree bijdragen en een kleine subsidie van onze gemeente. Daardoor hebben we als bestuur een deel van de donateurs gelden  van dit jaar aan het budget toegevoegd om de begroting rond te krijgen.

Werkgroep Historie

In 2015 is de werkgroep Historie druk bezig geweest met hun ambitieuze plannen voor 2018. Het bestuur en de vrijwilligers mochten al even kennis maken met hun voorbereidingen. Dit jaar zal de werkgroep, zo is de verwachting , naar buiten komen met deze plannen. Echter eerst moeten een aantal voorwaarden voor het realiseren van de plannen nog verder besproken en uitgewerkt worden

De historische route door IJlst is in oktober officieel geopend door “ Meester Holtrop “. De verhalen zijn op de smartphone te beluisteren, maar ook via de website IJlst 1868.

boekje ijlst 1868

Een papieren versie is beschikbaar en bij de Stadsherberg te verkrijgen. Helaas was het tijdens de opening erg regenachtig, maar desondanks konden we een aantal objecten van de route toch bezoeken en  de sfeer was opgewekt.

Bakens

In december waren de bakens van IJlst voor het eerst te bewonderen. Wethouder Offinga heeft het eerste baken, door Cees Zijsling gemaakt, onthuld. Trotse architect Nynke Rixt Jukema was daarbij ook aanwezig. Helaas was Feike de Jong, de mede-ontwerper, ziek. Uiteraard was ook de werkgroep Gastvrij aanwezig om de resultaten van hun gedegen voorbereidingen te aanschouwen. Tot nu toe zijn er drie bakens geplaatst.

Aankleding centrum IJlst

Medio dit jaar werd het centrum van IJlst aangekleed met een steiger, om ervoor te zorgen dat boten die IJlst aandoen makkelijker kunnen aanleggen om IJlst te bezoeken. Ook dit was een uitvloeisel van de Werkgroep Gastvrij waarbij Nynke Rixt Jukema het ontwerp voor haar rekening nam. De steiger is nog niet helemaal af maar de reacties zijn alom positief. Een verbetering voor de bereikbaarheid van ons centrum. Een enkele “bankzitter” had wat op- en aanmerkingen maar deze plooien zijn glad gestreken. In dit kader is ook de brug ter hand genomen en zwart geschilderd. Medio 2016 wordt de steiger officieel in gebruik genomen.

2015-08-08 13.39.45

Met “Stadsbelang” hebben we één keer vergaderd . We wilden als Stichting meer willen betekenen voor de leefbaarheid in IJlst. Naast “Stadsbelang” zullen we ook nog contacten opnemen met de ondernemers in IJlst.

Foto’s

We stelden ook voor om grote canvasfoto’s van het centrum van IJlst op te hangen langs de oevers  van de aanvoerroutes. Dit om de nieuwsgierigheid te wekken en om IJlst dan ook daadwerkelijk met een bezoek te vereren. Deze plannen moeten nog uitgewerkt worden net als een plan voor de financiering.

Als bestuur zijn we in 2015 zes keer bijeen geweest. Vele onderwerpen waren geagendeerd. Sponsoring zoeken voor al onze plannen blijft een lastige zaak. We blijven op zoek naar externe bronnen.

Donateursactie

De donateursactie in IJlst is een succes gebleken. Bij alle deuren is iemand van de Stichting langs geweest om uitleg te geven, verhalen aan te horen en om te vragen of hij of zij donateur bij de Stichting wilde worden voor een bedrag van 2x € 7.50 per jaar tot en met 2018. Donateurs hebben een streepje voor bij onze voorstellingen en eventueel andere activiteiten. In IJlst hebben zich bijna 450 donateurs gemeld, een aantal waar we dik tevreden over zijn. Vooral de betrokkenheid van zovele inwoners heeft ons een steun in de rug gegeven.

Ook zijn we als bestuur bij de wethouder Mirjam Bakker geweest om ons voor te stellen en onze verschillende plannen toe te lichten.

Sport en muziek

Tenslotte zijn we in 2015 al druk bezig geweest met onze activiteiten voor 2018. Veel ideeën zijn aangeleverd. Nu zijn we druk bezig om een min of meer definitieve lijst samen te stellen die we in de loop van 2016 introduceren. Sport en muziek nemen een belangrijke plaats in. Daartoe zullen we op korte termijn alle sportverenigingen die in IJlst actief zijn benaderen om onze plannen voor te leggen. Ook voor de muziek worden inwoners die actief zijn op dit gebied benaderd om de plannen mee te helpen vorm te geven. Natuurlijk kunt u zich ook vrijwillig aanmelden via onze site.

We kijken uit naar 2016 om alle plannen vorm te geven. Doet u mee?

Voor vragen kunt u ons bereiken via www.ijlst750.nl

Namens het bestuur: Tjallie de Boer, Tine Bakker, Marian Westerbeek, Gerrit van der Leeuw, René Timmer, Fons Post, Ronald Boorsma, Lammert Postma en Ed Drenth.