Jaarverslag 2014

             JAARVERSLAG 2014 STICHTING IJLST 750.

Het jaar 2014 was voor onze Stichting een intensief jaar.Vele activiteiten zijn er op touw gezet. Als bestuur kwamen we 9 keer bij elkaar. Er is één avond georganiseerd voor alle betrokken vrijwilligers.

Vanuit onze Stichting zijn er in 2014 de volgende werkgroepen actief geweest;

––Werkgroep Gastvrij IJlst

––Werkgroep Historie en routes.

––Werkgroep Evenementen en Communicatie

––Werkgroep Sponsoring.

Het hoogtepunt voor onze Stichting was vooral de opvoering van het Muziekspektakel:

“De stad waar ooit….” 450 Mensen konden mee genieten van de presentatie van IJlst op historisch gebied en gericht op het heden. Liefst 150 vrijwilligers waren hierbij betrokken. Het geheel was in handen van Ypy Zijsling. Van de ervaring opgedaan tijdens deze manifestatie hebben we veel geleerd. In de komende jaren proberen we elke jaar een manifestatie te organiseren tot en met ons Jubileumjaar 2018.

Maar er is meer “op de kaart gezet”. De routekaart “de 8 van IJlst”is tijdens het overtuinenfair uitgebreid gepresenteerd aan de bevolking. Op de kaart is IJlst het middelpunt van een denkbeeldige 8. Daaromheen zijn er verschillende routes uitgezet voor wandelaars, fietsers,sloepen, schaatsen etc. De kaart is gratis te verkrijgen voor de IJlsters en haar bezoekers.

Tevens is er een Belevingsroute IJlst 1868 gemaakt die via een 18 tal markante punten het IJlst van 150 jaar geleden laat zien. Via een App kan deze route worden gedownload van onze Website om zodoende de historische verhalen te kunnen beluisteren. Een papieren versie komt dit jaar klaar.

Veel publiciteit kreeg ook het project “Ooitgedagt”. Gedurende 1 week zijn workshops georganiseerd in het voormalige pand van de familie Visser. Eenieder kon zijn steentje bijdragen aan het bedenken van herkenbare Bakens voor IJlst. Onder leiding van Nynke Rixt Jukema (architect) en Feike de Jong (ontwerper) is er hard gewerkt aan de verschillende ontwerpen. Uiteindelijk is er een ontwerp uitgekomen welk nu wordt geconstrueerd door de gemeente Súdwest Fryslân. Op onze website :www.IJlst 750 staat het uiteindelijke advies van de ontwerpers. Er is tevens een ontwerp mee genomen voor de kade van de Stadsherberg om het aanleggen met bootjes aantrekkelijker te maken. De gemeente studeert hier nog op.

Gezamenlijk trokken we op met Stadsbelang om te bestuderen of een openbare Wifi voor IJlst een haalbare kaart zou zijn waarbij we gebruik konden maken van subsidie van de provincie. Helaas moesten we gezamenlijk concluderen dat de openbare Wifi voor IJlst geen haalbare kaart is.

Van de provincie en de gemeente hadden we vorig jaar financiering verkregen om deze projecten te bekostigen. Elke keer dat we een bedrag hebben betaald moesten we eerst aan de gemeente verantwoording afleggen of deze rekening binnen de gemaakte afspraken lagen. Bovendien hebben 2 onafhankelijke accountants onze boekhouding van vorig jaar onderzocht en goed bevonden. Op deze wijze hebben we verantwoording afgelegd. Mochten er nog vragen zijn dan wil onze penningmeester Tjallie de Boer deze graag trachten te beantwoorden. (info@ijlst750.nl)

Voor dit jaar zijn we als bestuur al weer volop in de slag om alle activiteiten voor te bereiden voor de komende jaren. U hoort van ons………

Namens het bestuur: Lammert Postma, Tjallie de Boer, Gerrit van der Leeuw,Fons Post, Tine Bakker, Ronald Boorsma, Marian Westerbeek, René Timmer en Ed Drenth.